Burmistrz

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.


Do zadań burmistrza należy w szczególności:
• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
• określanie sposobu wykonywania uchwał,
• gospodarowanie mieniem komunalnym,
• wykonywanie budżetu,
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy . Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

 

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-01-19 18:44:54 | Data modyfikacji: 2020-12-11 09:31:59.
Data wprowadzenia: 2013-01-19 18:44:54
Data modyfikacji: 2020-12-11 09:31:59
Opublikowane przez: Dawid Kucik