Rok 2013

Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN-II.6123.327.2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Fara | Data wprowadzenia: 2013-12-13 18:47:41 | Data modyfikacji: 2013-12-13 18:48:20.
Obwieszczenie

Urząd  Miejski  w  Kołaczycach  zawiadamia, że  w dniu 15 listopada 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Fara | Data wprowadzenia: 2013-11-21 11:07:18.
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Kołaczyc ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nawsie Kołaczyckie gmina Kołaczyce, powiat jasielski ,województwo podkarpackie.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2013-11-05 15:00:27.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak ZP.6733.8.2012.R.F z dnia 30 października 2013r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej – gazociągu średniego ciśnienia

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:


 

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2013-10-31 07:38:35.
ObwieszczenieUrząd  Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.9.2013.RF z dnia 23 października 2013 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Fara | Data wprowadzenia: 2013-10-23 07:39:06.
ObwieszczenieUrząd  Miejski  w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.7.2013.RF z dnia 21 października 2013 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Fara | Data wprowadzenia: 2013-10-22 11:49:50 | Data modyfikacji: 2013-10-22 13:27:37.
Obwieszczenie

Na podstawie  art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) Urząd  Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Krośnie wydał postanowienie znak UOZ-K-1.5151.25.2013 z dnia 09 października  2013 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
-budowie odcinka sieci gazowej- gazociągu średniego ciśnienia

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-10-14 10:59:24.
ObwieszczenieUrząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała postanowienie nr 312 znak GDDKiA o/Rz.Z3-cb-436-419/13 z dnia 01 października 2013 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ]polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla grupy budynków mieszkalnych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

  Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-10-03 17:51:44 | Data modyfikacji: 2013-10-03 17:52:44.
Ogłoszenie o przetragu

Burmistrz Kołaczyc ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład działki nr ewid. 215/9 o pow. 7.7058 ha położonej w obrębie Kołaczyce  gmina Kołaczyce, powiat jasielski,  województwo podkarpackie, stanowiącej  własność Gminy Kołaczyce.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-09-27 08:50:52.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 18 września 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego, budowie zasilania przepompowni położonej na działce nr ewid. 1221 przez działkę nr ewid. 1220 położonej w obrębie Kołaczyce, gmina Kołaczyce jako postępowanie uzupełniające do wszczętego w dniu 30 sierpnia 2013 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Pełna treść ogłoszenia w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:02:27.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 12 września 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Urzędu Miejskiego w Kołaczycach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na:
-rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami poprzez włączenie do projektowanego wodociągu na działkach nr ewid. 558, 803 przechodzącego przez działki nr ewid. 558, 545, 544, 543, 803, 802, 804 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść ogłoszenia w pliku poniżej:

 OBWIESZCZENIE.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-09-16 07:47:26.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek PGNiG SPV 4 Sp. z. o. o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia od istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ewid. 480/7 przebiegającego przez działki nr ewid. 480/7, 480/8, 480/11 do projektowanego przyłącza redukcyjno- pomiarowego w linii ogrodzenia na działce nr ewid. 480/11

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 OBWIESZCZENIE.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-09-10 12:39:00.
Obwieszczenie

Urząd  Miejski  w  Kołaczycach  zawiadamia, że  w dniu 30 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Urzędu Miejskiego w Kołaczycach postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-09-02 08:46:50 | Data modyfikacji: 2013-09-02 08:47:50.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze
przetargu na tablicy UM Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-08-28 08:55:00 | Data modyfikacji: 2013-08-28 08:57:26.
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu
użytkowego


Burmistrz Kołaczyc ogłasza  I  przetarg  ustny  nieograniczony  na  najem  lokalu  użytkowego  znajdującego  się  w  budynku  magazynowym  zlokalizowanym  na  działce nr  ewid. 350/8  położonej  w  obrębie  Sieklówka  Dolna ,  objętej  księgą  wieczystą  nr  KS1J/00033559/5  z  przeznaczeniem   na  prowadzenie  działalności  gospodarczej.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-08-20 12:42:36.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję umarzającą postępowanie znak ZP.6733.5.2013.RF 7 z dnia 24 czerwca  2013r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:- na budowie odcinka sieci gazowej średniego cieśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Bieździedza, gmina Kołaczyce na działkach nr ewid. 797, 818/1, 818/2, 819/3 w Bieździedzy.
Pełna treść ogłoszenie do pobrania w pliku poniżej:


 Obwieszczenie.DOC

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-06-25 14:58:10 | Data modyfikacji: 2013-06-25 15:01:25.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami ) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 26 czerwca 2013r. do dnia 16 lipca 2013r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w obrębie Sieklówka Dolna przeznaczonej do najmu w drodze przetargowej.
Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.doc

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-06-25 14:46:56 | Data modyfikacji: 2013-06-25 14:51:35.
Obwieszczenie o wydanej decyzji

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak ZP.6733.3.2012.J.I. z dnia 15 maja 2013r. dla inwestycji celu publicznego polegającej  na :budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej, doziemnej niskiego napięcia


Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-05-16 12:10:26.
INFORMACJA

Burmistrz  Kołaczyc   informuje , że  w siedzibie Urzędu  Miejskiego  Kołaczyce  na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej  wiadomości   z  dniem  15  maja  2013r.  do  dnia  4 czerwca  2013r.  wykaz  nieruchomości   stanowiącej  własność  Gminy  Kołaczyce  położonej  w  obrębie  Nawsie  Kołaczyckie   przeznaczonej   do  sprzedaży   w  drodze  przetargowej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-05-14 12:35:35.
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia , że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak ZP. 6733.2.2012.J.I. z dnia 23 kwietnia 2013r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:47:59 | Data modyfikacji: 2013-04-24 09:49:21.
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak: ZP.6730.1p.2013r.ZS z dnia 18.04.2013r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.


Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-04-22 07:36:26 | Data modyfikacji: 2013-04-24 09:44:56.
OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu ( III wyłożenie ) do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bieździedza – Bieździadka 1” – Etap I
 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:18:34 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:19:54.
OBWIESZCZENIE
W dniu 06.03. 2013r.   zostało wszczęte   postępowanie   na wniosek : Gminy Kołaczyce w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n. : „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej 300/m3/d/
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-04-03 09:44:14 | Data modyfikacji: 2013-04-03 09:46:39.
OBWIESZCZENIE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie : mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-04-03 09:39:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 28 marca 2013r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie : odcinka linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej niskiego napięcia od istniejącego złącza kablowego ZK na działce nr ewid. 705 przebiegającego

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-03-29 08:52:29 | Data modyfikacji: 2013-03-29 08:59:30.
Obwieszczenie o wydanej decyzji

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak ZP. 6733.1.2012.J.I. z nia 25 marca 2013 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej - gazociągu niskiego ciśnienia (MOP = max 10 kPa),


Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej:

 Ogłoszenie o wydanej decyzji - plik PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-03-26 12:59:44 | Data modyfikacji: 2013-03-26 13:07:16.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na budowie odcinka linii  elektroenergetycznej   napowietrznej  niskiego  napięcia
 Pełna informacja w pliku PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:00:07.
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu II Zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kołaczyce
 Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-02-14 12:16:34 | Data modyfikacji: 2013-02-14 12:17:03.
Data wprowadzenia: 2013-02-14 12:16:34
Data modyfikacji: 2013-02-14 12:17:03
Opublikowane przez: Dawid Kucik