Rok 2017

Obwieszczenie

Zarządzenie nr 130/2017 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:52:08.
Obwieszczenie

Zarządzenie nr 128/2017 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-12-12 13:49:23.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 12 grudnia 2017r. do dnia 1 stycznia 2018r. wykazy nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej oraz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:40:39 | Data modyfikacji: 2017-12-29 09:01:43.
Obwieszczenie

Minister Infrastruktury i Budownictwa informuje o wydaniu decyzji z dnia 12 października 2017r znak: DLI.I.6620.58.2016.AN.28 uchylającej w części i orzekającym w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 1/4/16 z dnia 28 września 2016r znak: I-IV.747,1.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Relacji Strachocina- Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” Sprostowaną postanowieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2016r znak:  IV.747.1.4.2016


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jarosław Kapłon | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:58:55.
Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia że została wydana decyzja znak:
I-X.7840.1.51.2016/2017 z dnia 28 czerwca 2016 orzekająca w części dotyczącej  zezwolenia na wycinkę .. dotyczy inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP  8,4 MPa relacji Strachocina –Podgórska Wola w woj. podkarpackim etap II.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Marta Jakowska | Data wprowadzenia: 2017-10-25 17:48:31.
Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Kołaczycach

Burmistrz Kołaczyc zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach.
Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest Gmina Kołaczyce.
Spośród zgłoszonych kandydatur |Burmistrz Kołaczyc dokona wyboru 6 osób, które zostaną powołane  w skład Rady.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, ul. Rynek 1, pok. nr 4,  I piętro
lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce
w terminie od dnia 11 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Pliki do pobrania:

karta zgłoszenia.pdf

uchwała nr XXXVI/206/2017.pdf

zarządzenie nr 95/2017.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-10-11 08:33:34 | Data modyfikacji: 2017-10-11 08:35:29.
Obwieszczenie

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Marta Jakowska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 20:41:11.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.2017.RG z dnia 5 lipca 2017 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na
- rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.:
401/8, 402/11, 402/7, 239/7, 239/4, 239/5 w miejscowości Bieździedza, gm. Kołaczyce, oraz na działkach nr ewid. 408/2, 409 w miejscowości Bieździadka, gm. Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:29:42.
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Podkarpacki  zawiadamia  o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji p.n. ”Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim etap II / powiat strzyżowski, jasielski, dębicki) -  w części II pkt 6 – 7 dotyczącej zezwolenia na wycinkę.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Marta Jakowska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:57:08 | Data modyfikacji: 2017-06-14 09:53:04.
INFORMACJA

Wojewoda Podkarpacki informuje o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji p.n. ”Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim etap II / powiat strzyżowski, jasielski, dębicki) -  w części II pkt 6 – 7 dotyczącej zezwolenia na wycinkę.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Marta Jakowska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:54:45 | Data modyfikacji: 2017-06-13 14:58:29.
Obwieszczenie

Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 23 lutego 2017 r., znak: DAB.1.6631.2.2017.MD.2, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016 r., nr 46/16, znak I-X.7840.1.51.2016 w części I zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2017-03-28 14:19:23.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy

Pełna treść obwieszczen ia do pobrania w pliku poniożej:

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-03-23 10:17:44.
ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 09.03.2017r. /czwartek/ od godziny 15.30 do 18.30 w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach pokój nr 6 /I piętro/ zorganizowano dodatkowy czas na zapoznanie się z materiałami dotyczącymi ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Kołaczyce 3”Etap -I w Kołaczycach .Zapraszamy wszystkich zainteresowanych celem sprawdzenia swoich działek objętych tym opracowaniem.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Zawiadomienie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-02-24 10:27:17 | Data modyfikacji: 2017-02-24 10:28:09.
OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Kołaczyce 3” – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2017-01-10 09:47:13.
Data wprowadzenia: 2017-01-10 09:47:13
Autor: Małgorzata Salacha
Opublikowane przez: Dawid Kucik