Rok 2019

Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce – aktualizacja z roku 2019.


Pliki do pobrania:

ogłoszenie.PDF

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce.PDF

załącznik 1.PDF

załącznik 2.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-28 13:31:22.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W
DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KOŁACZYCE ZA
2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) Burmistrz Kołaczyc przedstawia Radzie Miejskiej w Kołaczycach Raport o stanie Gminy Kołaczyce za  2018 rok do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach.


Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia”.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kołaczyce odbędzie się 17 czerwca 2019 r.   ( poniedziałek) o godz. 13.00.


W związku z powyższym  zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.06.2019 r. (piątek) do godziny 15.00 w  Biurze Rady Miejskiej w Kołaczycach (pok. 25).


Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Kołaczycach i w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach (pok.4)


 


Przewodniczący Rady Miejskiej


w Kołaczycach


Edward Zbylut

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edward Zbylut | Data wprowadzenia: 2019-06-10 12:52:09.
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja do pobrania w pliku poniżej:


 

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2019-03-28 20:38:27.
Data wprowadzenia: 2019-03-28 20:38:27
Opublikowane przez: Dawid Kucik