Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 1. Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce.
 2. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Kołaczycach.
 3. Data publikacji strony internetowej: luty 2013 r.
 4. Status pod względem zgodności z ustawą: częściowo spełnia.
 5. Osoba odpowiedzialna za treść deklaracji: Dawid Kucik.
 6. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.
 7. Sposób wykonania samooceny zgodności z ustawą. Samooceny dokonano za pomocą ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów) służących do sprawdzania dostępności stron internetowych. Z powodu barku ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów), za pomocą których można zweryfikować zgodność strony internetowej z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonać pełnego sprawdzenia zgodności.
  Na obecną chwile dokonaliśmy walidacji pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie http://checkers.eiii.eu. Wynik walidacji to 99,87 punktów na 100 możliwych. Walidator wykrył 4 poważne błędy, które dotyczą linków użytych na stronie bez wskazania nazwy. Na stronie nie ma możliwości poruszania się bez użycia myszki (nie działają przyciski TAB oraz Shift+Tab.
  Ułatwienia zastosowane na stronie:
  Dla osób słabowidzących przeznaczona dostępna jest wersja o zwiększonym kontraście oraz zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Na stronie działa przewijanie za pomocą strzałek „w górę” i „w dół”.
  Mając na uwadze powyższe problemy podjęliśmy działania, których celem jest dostosowanie strony Biuletyny Informacji Publicznej do wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po dostosowaniu strony do ww. wymagań dołożymy wszelkich starań, aby dokonać pełnego sprawdzenia zgodności strony internetowej po kątem spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych możliwie jak najszybciej
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie niedostępności:
  Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności znajdują się na bierzącej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Deklaracja dostępności.
 9. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 10. Opis procedury wnioskowo-skargowej:
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 11. Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miejskiego w Kołaczycach:
  Budynki Urzędu Miejskiego w Kołaczycach zlokalizowane przy ul. Rynek 1 oraz Burmistrza Wiejowskiego 1 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  W przypadku konieczności obsługi Petenta niepełnosprawnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 44 602 21, 13 44 602 94, 13 44 602 49. Pracownicy Urzędu udzielą takiej osobie niezbędnej pomocy w celu załatwienia spraw w naszym Urzędzie.
  Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na publicznym parkingu obok kościoła w Kołaczycach w odległości około 100m od budynków Urzędu.
  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego.
 12. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: W Urzędzie Miejskim w Kołaczycach w chwili obecnej nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 13. Dostępności informacyjno-komunikacyjna.
  Kontakt z Urzędem Miejskim w Kołaczycach możliwy jest poprzez:
  napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce,
  Telefonicznie pod numerami telefonu: 13 446 02 21, 13 446 02 49, 13 446 02 94,
  Drogą mailową poprzez wysłanie maila na adres e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl.
 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2020-10-19 08:09:07 | Data modyfikacji: 2020-12-18 14:51:33.
Data wprowadzenia: 2020-10-19 08:09:07
Data modyfikacji: 2020-12-18 14:51:33
Opublikowane przez: Dawid Kucik