Brak treści artykułu

Załączniki:

Formularz.docx
Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc nr 122/2020 z dnia 8 września 2020 r.pdf
Komunikat o konsultacjach.pdf
Roczny Program Współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021