Komisja kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem:

- legalności 
- gospodarności
- rzetelności
- celowości

oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

- kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
- problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu stanowiące fragment jego działalności.
- sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostkiCzłonkowie komisji: 


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Barański

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Stanisław Bigos

Członek Komisji
Rozalia Damas

Członek Komisji
Józef Hendzel

Członek Komisji
Paweł Zemrys