Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytówZałączniki:

Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ