Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1079 z póź.zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Kołaczyc ogłasza: 

Nabór partnerów do realizacji wspólnego zadania pn. „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Kołaczyce poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy do planowanego do złożenia projektu partnerskiego dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23, zwany dalej konkursem.Załączniki:

Zarządzenie - zmiana terminu składania ofert
Zarządzenie- nabór partnerów OSP
Regulamin - nabór partnerów OSP
Ogłoszenie - nabór partnerów OSP
Wzór oferty
Ogłoszenie o wyborze partnera