W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Urząd Miejski w Kołaczycach realizując zadania przetwarza Państwa dane osobowe. Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność, aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  
Burmistrz Kołaczyc 
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce

W Urzędzie Miejskim w Kołaczycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@kolaczyce.itl.pl

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych.
Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania.

 1. w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 
  (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO) „obowiązek prawny” lub
 2. realizacji zawartych umów 
  (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO) „wykonanie umowy” lub
 3. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody 
  (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO) „zgoda”.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:

 1. wymogiem ustawowym,
 2. warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku. Skutkiem braku podania tych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem,
 3. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania oraz odbiorcy Państwa danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. a Państwa dane osobowe będą przekazywane do podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Państwa dane osobowe mogą być również powierzane do przetwarzania odbiorcom, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kołaczyce będą przetwarzać te dane wyłącznie w celu realizacji tych umów.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania „stronom trzecim” wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do treści danych,
 2. Prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane:
  - dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane
  - cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych
  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 5. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe bez Państwa wyraźnej zgody nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom w państwach trzecich.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:

 1. listowny na adres:          
  Urząd Miejski w Kołaczycach 
  ul. Rynek 1 
  38-213 Kołaczyce
 2. telefoniczny:13 446 02 21
 3. e-mailowo: iod@kolaczyce.itl.pl


Powiadom znajomego