W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z zadań z zakresu gospodarki odpadami

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z zadań z zakresu gospodarki odpadami


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Burmistrz Kołaczyc ul. Rynek 1
  38-213 Kołaczyce
 2. W Urzędzie Miejskim w Kołaczycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@kolaczyce.itl.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa:
  - Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  - Ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
  - Ustawa z    dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  - Ustawy z   dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;Przepisów prawa miejscowego.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
  a) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z podanymi wcześniej przepisami prawa.
  b) Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzane są w celu ułatwienia kontaktu w sprawach dotyczących gospodarki odpadami na podstawie Państwa zgody. Podanie tych danych w formularzu (korespondencji) oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Podanie danych osobowych jest:
  a) niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku wynikającego z obowiązków ustawowych. Podanie przez Pana /Panią danych osobowych jest wynikiem ustawowy. W przypadku odmowy podania danych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową
  b) dobrowolne - dotyczy danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 4 b), przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
 6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 7. Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania oraz odbiorcy Państwa danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 Państwa dane osobowe będą przekazywane organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, administracyjnej, informatycznej.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) Prawo dostępu do treści danych
  b) Prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  c) Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  d)Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
  - dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane
  - cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych
  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  f) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:

- listowny na adres:

Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce

- e-mailowo: iod@kolaczyce.itl.pl

Załączniki

Powiadom znajomego