W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001                r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) najpóźniej w październiku 2023 roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników - rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Kołaczycach dokona wyboru:

 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów :

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz.2527)) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, pok.25 (Biuro Rady Miejskiej ).

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul. Rynek 1, pok. 4 (I piętro - sekretariat) w godzinach pracy urzędu do dnia 30 czerwca 2023 r.

Koszt opłaty:

 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika
 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Kandydaci przed wyborem podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ustawie lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu (30.06.2023 r.) pozostawia się bez dalszego biegu, co Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje na temat naboru ławników można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 605 91

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kołaczycach

Edward Zbylut

Załączniki

Zapytanie KRS pdf, 264 kB

Powiadom znajomego