W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Załatwianie spraw

Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur załatwiania konkretnych spraw 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach udziela

SEKRETARIAT SZKOŁY

w godzinach 7:00 – 15:00
tel. 13 44 602 17

KSIĘGOWOŚĆ

Poniedziałek, wtorek - w godzinach 8:00 – 15:00 
Środa – godz. 8.00-11.30

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce 
SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:
1. Obowiązek szkolny: 
• zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
• ewidencja uczniów
• arkusze ocen i dzienniki
2. Sprawy administracyjne: 
• zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie
z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
• wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
• wydawanie zaświadczeń,
• wydawanie duplikatów,
3. Postępowanie w sprawach nieletnich: 
• wnioski do Sądu Rodzinnego,
• skierowania do Poradni,
4. Sprawy kadrowe: 
• sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
5. Sprawozdawczość: 
• raporty,
• sprawozdania,
6. Archiwum: 
• akta osobowe pracowników,
• arkusze ocen
• dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
• protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
• protokoły Rady Rodziców,
• księga zarządzeń dyrektora szkoły,

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:
1.1.PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA
Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):
ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:
Uwaga w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci z rejonu.
Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły, powinien podać wszystkie niezbędne dane takie jak: PESEL dziecka, adresy zameldowania i zamieszkania, szkołę do której uczęszczało dziecko. Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie aktu urodzenia.
Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:
1. druk przekazania ucznia,
2. świadectwo ukończenia szkoły – do wglądu,
3. kserokopia arkusza ocen,
4. dokumentacja medyczna,
5. dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.
WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY
Rodzic zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły, lub o wyjeździe za granicę, w tym celu powinien dopełnić następujących formalności: rodzic informuje o zamiarze przeniesienia dziecka do innej szkoły;
1. rodzic przynosi do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły;
2. dokumentacja szkolna zostaje PRZESŁANA POCZTĄ, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców,
3. dokumentację medyczną wydaje pielęgniarka szkolna do rąk własnych rodziców;
4. każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek;
1.2.PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją dyrektora. Po otrzymaniu zwolnienia od lekarza Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej donieść dokument wraz z prośbą do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
1.3.WCZEŚNIEJSZE PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE:
Obowiązkiem szkolnym może być objęte, na wniosek rodziców, każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168
Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko. Rodzic pobiera stosowny wniosek z sekretariatu szkoły.
1.4.ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO.
Podstawa prawna: 
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19)
Art. 38 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek, o którym mowa w , składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Powiadom znajomego