W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna- monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia i obsługi monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołaczycach

Wypełniając obowiązek art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach, ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce, tel./fax: 13 446 0217.

2.       W jednostce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@mojapoczta.pl.

3.       Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia szkoły, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e i f RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe.

4.       Monitoringiem objęto wejścia do budynku szkolnego, teren wokół budynku, parking szkolny, korytarze w budynku.

5.       Przetwarzanie/rejestracja danych osobowych w postaci wizerunku oraz numerów rejestracyjnych pojazdów następuje w sposób automatyczny wraz z wejściem osoby lub wjazdem pojazdu w obszar objęty monitoringiem.

6.       Nagrania obrazu z systemu monitoringu przechowujemy przez okres nie dłuższy niż miesiąc od dnia nagrania. Po tym czasie nagrania te są automatycznie kasowane (poprzez nadpisanie nowymi –bieżącymi nagraniami) o ile nagrania nie stanowią dowodu w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w takim postępowaniu. W takim przypadku termin określony pkt. 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.

7.       Nagrania z systemu monitoringu mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania takich danych, np. organom władzy publicznej, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

8.       Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a.       prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO (dostęp do danych jest możliwy tylko w przypadku gdy na nagraniu nie zarejestrowano danych innych osób niż osoby, która żąda dostępu do swoich danych);

b.       prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych art. 18 ust 1 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

c.       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, na podstawie art. 21 RODO;

d.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych realizowane przez szkołę narusza przepisy RODO.

9.       Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a.       prawo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z treścią art. 17 ust. 3 lit. b) RODO;

b.       prawo do przenoszenia danych osobowych, w związku z treścią art. 20 ust. 3 RODO.

10.   Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich.

11.   Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego